Tapu işlemlerinde yeni bir dönem başlıyor.!

ev111

Tapu işlemlerinde yeni bir dönem başlıyor.!

Tapu işlemlerinde 15 Eylül’de yürürlüğe giren yeni düzenlemede, alıcı ve satıcıların bir araya gelmeden tapu işlemi yapması mümkün olacaktır.

Bu düzenleme ile satış, bağış ve mal değişim işlemlerinde, taraflar farklı şehirlerdeki tapu müdürlüklerinde de olsa tapu ile ilgili işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

belge3 

Yetki alınarak tapu işlemi yapılması

Tapu müdürlükleri, hak sahibinin talebi üzerine, kendi yetki alanı dışında, yani başka bir şehirde kayıtlı bulunan taşınmazlarla ilgili tapu işlemlerini, taşınmazın kayıtlı bulunduğu tapu müdürlüğünden yetki alarak, yapmaya yetkilidir. Bu yeni uygulama ile,satış, bağış ve mal değişim işlemlerinde, taraflar farklı şehirlerdeki tapu müdürlüklerinde de olsa devir işlemlerini gerçekleştirebilecekler, demektir.

Tapu işleminin tamamlanması için birden fazla kimsenin veya temsilcisinin irade beyanında bulunması gerekli ise, bu kişilerin tamamının imza sırasında yetki verilen tapu müdürlüğünde birlikte hazır bulunmaları zorunludur.

Talebin yapıldığı tapu müdürlüğünce yapılması gereken işlemler

 1. a) Tapu işleminin taraflarını ve talebin konusunu açıkça belirtmek suretiyle, tapu işleminin yapılması için yetkili tapu müdürlüğünden yetki isteyerek, talep konusu taşınmazın tapu kayıt örneği ile hak sahibinin belirlenmesi için gereken tescile esas belgelerin resmî yazı ile veya elektronik ortamda gönderilmesini talep eder.
 2. b) Yetki alındıktan sonra, hak sahibinin belirlenmesi işlemi Tüzüğün 13 üncü maddesine, tasarruf yetkisinin belirlenmesi işlemi 14 üncü maddesine göre yapılır.
 3. c) Başvuru istem belgesinde, resmî senette veya istem belgesinde yetki yazısının tarihi ve sayısı ile işlemin yapılmasında kanunen bir engel olmadığı belirtilir.

belge2

Yetki veren tapu müdürlüğünce yapılması gereken işlemler

 1. a) Talep konusu işlemin yapılması için, tescile esas belgelerde yeralan kimlik verileri ile hak sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) üzerindeki T. C. Kimlik Numarasının belirlenebiliyor olması halinde, yetki isteyen tapu müdürlüğüne resmî yazı ile veya elektronik ortamda yetki verilir.
 2. b) Yetki verilen taşınmazın kütük sahifesinin beyanlar hanesine, “yapılacak işlemi için işlemin yapılacağı tapu müdürlüğüne yetki verilecektir.
 3. c) Talep konusu taşınmazın bütün takyidatlarını gösterir tapu kayıt örneği ile kütük sahifesi ve hak sahibinin belirlenmesine yönelik tescile esas belgeleri aslından renkli olarak taranmak suretiyle resmî yazıyla veya elektronik ortamda yetki isteyen tapu müdürlüğüne gönderir.

ç) Talep edilen işlemin neticelenmesi için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile resmî yazışma gereken hallerde, bu yazışmalar yetki veren tapu müdürlüğü tarafından yapılır.

 1. d) Talep vekâleten yapılmışsa, aziller siciline bakılarak azil durumu da bildirilir.

1 Kısıtlama, yetki verilen işlemin yapılmasına engel oluyorsa, yetki verilen tapu müdürlüğü ile en seri vasıtalarla irtibata geçilerek işlemin tamamlanıp tamamlanmadığı tespit edilir. İşlem tamamlanmamış ise, verilen yetki resmî yazı ile iptal edilir ve yetki veren tapu müdürlüğünce kısıtlama ile ilgili işlem yapılır. İşlem tamamlanmış ise, kısıtlama talebi yetki veren tapu müdürlüğünce reddedilir.

2 Kısıtlama, yetki verilen işlemin yapılmasına engel olmuyorsa, yetki verilen tapu müdürlüğü ile en seri vasıtalarla irtibata geçilerek işlemin tamamlanıp tamamlanmadığı tespit edilir. İşlem tamamlanmamış ise, yetki veren tapu müdürlüğünce kısıtlama ile ilgili işlem yapılarak, kısıtlama sonrasında tarafların irade beyanı doğrultusunda işlem yapılır. İşlem tamamlanmış ise, kısıtlama talebi yetki veren tapu müdürlüğünce reddedilir.

  belge1

Tapu harçları ve döner sermaye bedeli tahsili

1 Yetki verilen tapu müdürlüğü talep konusu tapu işlemiyle ilgili tapu harçlarının ve döner sermaye bedelinin tahsilini sağlamakla yetkili ve sorumludur.

2 Tarafların tapu harcına esas olmak üzere belirttikleri değerin, taşınmazın emlak vergisi değerinden az olmaması gerekir. 

İşlemden vazgeçme, işlemin yapılamaması ve red yetkisi

Tarafların işlemden vazgeçmesi, işlemin bir ay süreyle takip edilmemesi veya eksik olan belgelerin bir ay içinde ibraz edilmemesi halinde, verilen yetki iptal edilmiş sayılır ve durum yetki veren tapu müdürlüğüne resmî yazı ile bildirilir.

Yurt dışından tapu işlemi yapılması

Yurt dışından yapılacak tapu işlemlerinde de bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

en222

Tarafların farklı birimlerde bulunmaları

1 Bu madde kapsamında;

 1. a) Satış, bağış, mal değişim işlemleri gerçekleştirilir.
 2. b) Tarafların aynı il sınırları içinde farklı birimlerdeki işlem talepleri karşılanmaz.
 3. c) Mülkiyeti devreden tarafın birden fazla olması halinde taraflarca başvurunun aynı birime yapılması gerekir.

ç) Mülkiyeti devralan tarafların tamamının aynı birimde bulunmaları gerekir. Ancak devralan taraflardan birinin veya birkaçının devreden ile aynı birimde bulunması mümkündür.

 1. d) Mal değişim işleminde, taraflar aynı anda devreden ve devralan durumunda olduğundan her iki tarafın da başvurusu alınır. Resmî senet ilk başvurunun yapıldığı birimce hazırlanır ve resmî senedin hazırlandığı birim devredenin bulunduğu birim olarak kabul edilir.
 2. e) Satış-ipotek işlemlerinde alıcı ve ipotek lehtarının aynı birimde bulunması koşuluyla, satış-ipotek  talebi tek işlem olarak gerçekleştirilebilir.
 3. f) İşlemin gerçekleştirilmesi için gerekli belgeler eksiksiz olarak başvurulan birime sunulur. Her iki tarafa ilişkin tanık veya tercüman bulundurulmasının gerekmesi halinde, tanık ve tercümana ilişkin belgelerin de başvuru anında ibrazı gerekir.

2 İşleme konu taşınmazın başvuru yapılan birimden farklı bir tapu müdürlüğünün yetki alanında olması halinde bu Yönetmeliğin yetki alınmasına ilişkin hükümleri kapsamında ilgili tapu müdürlüğünden yetki istenir.

3 Başvurunun alınmasından sonra resmî senet hazırlanır. Resmî senet içeriğinde, düzenleme yeri olarak devreden ve devralanın bulunduğu birimlerin isimleri yazılır ve resmî senedin bu madde kapsamında düzenlendiği belirtilir.

4 Resmî senedi hazırlayan birim akdin taraflarına randevu saatini bildirir. Akdin tarafları imza aşamasında aynı anda birimlerde hazır bulunur. Aynı anda birimlerde hazır bulunmamaları halinde tarafların imzası alınmaz. Taraf imzaları birbirine müteakip alınır ve resmî senet yevmiye defterine kayıt edilerek işlem tamamlanıncaya kadar tarafların birimlerde bulunması esastır.

5 Yevmiye defterine kayıt yapılmasından sonra ilgili birimce tapu senedi/ipotek belgesi ilgili taraflara verilir.

https://resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191214-1.htm

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=14959&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

DEĞER ARTIŞ PAYI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI;

 

 

Tartışmaya Katıl

Listeleri karşılaştırın

Karşılaştırmak