Kira sözleşmesinin bildirim yoluyla sona erdirilmesi

kiralama78

KİRA SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİM YOLUYLA SONA ERDİRİLMESİ

                Kira sözleşmesi, belirli veya belirli olmayan bir süre için yapılabilir. Belirli süreli kira sözleşmesi, kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşmesi olarak tanımlanabilir. Belirli olmayan kira sözleşmesi ise bildirim yapılmasıyla (örneğin ihtarname gibi) sona erecek sözleşmedir. Kira sözleşmesi şekil şartına bağlı değildir. Yazılı ya da sözlü yapılabilir. Ancak ispat kolaylığı açısından yazılı yapılması tavsiye edilir.

kiralama78

Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmeleri bildirim yolu ile veya dava yolu ile sona erdirilebilir. TBK’nın 348. maddesi uyarınca konut ve işyeri kiralarında fesih bildiriminin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır.

A)BİLDİRİM YOLUYLA KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ:

Konut ve çatılı işyerlerine ilişkin belirli süreli sözleşmelerin feshi kanunda şu şekilde düzenlenmiştir; Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerine ilişkin olarak kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Buna mukabil kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Kanun kural olarak kiraya verene sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdirme hakkı vermemiştir. Ne var ki kanun koyucu uzun süreli kira ilişkisinin kiralayan bakımından çekilmez hale gelebileceğini öngörerek şu düzenlemeyi yapmıştır; on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.

Örneğin 01.01.2010 yılında yapılan bir yıllık kira sözleşmesi, kiracı tarafından sona erdirilmeyerek uzamışsa, kiraya veren en geç 30.09.2020 tarihinde yazılı fesih bildiriminde bulunmak kaydıyla, uzayan bu kira sözleşmesini ancak 31.12.2020 tarihinde sona erdirebilecektir.

Konut ve çatılı işyeri kiralarında, belirsiz süreli kira sözleşmesinin sona ermesi hususunu ise kanun şu şekilde düzenlemiştir; “belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler.”

B)DAVA YOLUYLA KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ:

Tahliye davası, kira sözleşmesinin bildirim yoluyla sona erdirilemeyeceği, ancak mahkeme kararıyla sona erdirilebileceği halleri ifade etmektedir. Tahliye davası kiraya verenden veya kiracıdan kaynaklanan kanunda öngörülen belirli sebeplerle açılabilir;

NOT: Tüm bu izah edilen hususlar genel hukuki bilgi mahiyetinde olup bu konularda bir hukuki sorun ile karşılaşıldığında bir hukukçuya danışılması tavsiye edilir.

Tartışmaya Katıl

Listeleri karşılaştırın

Karşılaştırmak