Kira Sözleşmesi ve Tahliye Konusuna Genel Bakış

elsıkısma154

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) kira sözleşmesini; kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlamaktadır. Kira Sözleşmeleri ile ilgili düzenlemeler Türk Borçlar Kanunu’nun 299.maddesi ile 378.maddeleri arasında yer almaktadır.

Kira sözleşmesi, belirli veya belirli olmayan bir süre için yapılabilir. Belirli süreli kira sözleşmesi, kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşmesi olarak tanımlanabilir. Belirli olmayan kira sözleşmesi ise bildirim yapılmasıyla (örneğin ihtarname gibi) sona erecek sözleşmedir. Kira sözleşmesi şekil şartına bağlı değildir. Yazılı ya da sözlü yapılabilir. Ancak ispat kolaylığı açısından yazılı yapılması tavsiye edilir.

01

Kira sözleşmesi ile ilgili her türlü tahliye davaları Sulh Hukuk Mahkemesinde görülür.

Konut ve çatılı işyerlerine ilişkin hukuki düzenlemeler TBK.’nun 339 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemez. Özellikle, kira bedelinin zamanında ödenmemesi hâlinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir.

Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmeleri bildirim yolu ile veya dava yolu ile sona erdirilebilir. TBK’nın 348. maddesi uyarınca konut ve işyeri kiralarında fesih bildiriminin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır.

 

A)BİLDİRİM YOLUYLA KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ:

B)DAVA YOLUYLA KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ:

Tahliye davası, kira sözleşmesinin bildirim yoluyla sona erdirilemeyeceği, ancak mahkeme kararıyla sona erdirilebileceği halleri ifade etmektedir. Tahliye davası kiraya verenden veya kiracıdan kaynaklanan kanunda öngörülen belirli sebeplerle açılabilir;

1) Kiraya Verenden Kaynaklanan Sebepler;

a- Kiraya Verenin veya Yakınlarının Konut veya İşyeri Gereksinimi Sebebiyle.

b- Yeniden İnşa veya İmar Sebebiyle.

c- Yeni Malikin veya Yakınlarının Gereksinimi Sebebiyle.

2- Kiracıdan Kaynaklanan Sebepler;

  1. Tahliye Taahhüdü Sebebiyle.
  2. İki Haklı İhtar Sebebiyle.
  3. Kiracının veya Eşinin Mevcut Konutu Sebebiyle.
  4. Kiracının Temerrüdü Sebebiyle.
  5. Kiracının Özen ve Saygı Borcuna Aykırılığı Sebebiyle.

 

NOT: Tüm bu izah edilen hususlar genel hukuki bilgi mahiyetinde olup bu konularda bir hukuki sorun ile karşılaşıldığında bir hukukçuya danışılması tavsiye edilir.

Tartışmaya Katıl

Listeleri karşılaştırın

Karşılaştırmak