DEĞER ARTIŞ PAYI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI;

Ekran Alıntısı2

DEĞER ARTIŞ PAYI

HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI; imar planı değişiklikleri nedeniyle değeri artan taşınmazdan değer artış payı alınacak

İmar planı değişikliği talep edilen taşınmazın mevcut durum değeri ile imar planı değişikliği sonrası durum değerlerinin analizi, idare tarafından en az iki yetkili gayrimenkul değerleme kuruluşuna yaptırılır. Yetkili kuruluşlar tarafından iki farklı durum değeri arasındaki fark, değer artış payı olarak raporlanır.

7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la 3194 sayılı İmar Kanununa Ek 8’inci madde eklenmek suretiyle “değer artış payı” adıyla yeni bir yükümlülük ihdas edildi.

Düzenleme 20 Şubat 2020 tarihinde yürürlüğe girdi.

Bu düzenleme uyarınca, maliklerin talebi üzerine ve ada bazında tüm taşınmaz maliklerinin muvafakati alınarak, ilgili mevzuat ve kentsel standartlara uygun olmak koşuluyla yapılacak imar planı değişiklikleri sonucunda, plan kapsamında kalan taşınmazların imar durumunda meydana gelen değer artışları üzerinden değer artış payı alınacak.

facade 828984 640

Değer artış payı uygulamasına ilişkin usul ve esasları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Resmi Gazete’de İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik’i yayımladı. Yönetmelik yayımlandığı gün (15 Eylül 2020) yürürlüğe girdi.

Geçici bir madde ile “Kanunun yürürlüğe girdiği 20/2/2020 tarihinden önce belediye, il özel idaresi veya ilgili idarelere başvuru yapılarak resmi kayıt numarası almış uygulama imar planı değişiklik tekliflerine bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.” denmektedir.

house 2595330 640

Başvuru sahibi tarafından yatırılan değer artış payının;

  1. a) Büyükşehir belediyesinin olduğu illerde; %25’i büyükşehir belediyesinin ilgili hesabına, %25’i ilgili ilçe belediyesinin ilgili hesabına, %25’i Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına,
  2. b) Büyükşehir belediyesi olmayan illerde ise; %40’ı imar planı değişikliğini onaylayan idarede açılacak ilgili hesaba, %30’u Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına,
  3. c) Bakanlıkça onaylanan imar planı değişikliğinden kaynaklanan değer artışının %75’i Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına, kalan değer artış payının; büyükşehir belediyesinin olduğu illerde %15’i büyükşehir belediyesinin ilgili hesabına, %10’u ilgili ilçe belediyesinin ilgili hesabına; büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde ise Bakanlık payının dışındaki kalan değer artış payının tamamı plan değişikliğinin yapıldığı yerdeki ilgili idarenin açılacak ilgili hesabına,

ç) (a) bendine göre kalan değer artış payının %25’i, (b) bendine göre kalan değer artış payının %30’u ile imar planı değişikliğinin diğer genel bütçeli idareler tarafından onaylanması durumunda değer artış payının tamamı genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine hesabına, yatacağı belirtiliyor.

building 1245984 640

Kıymet takdir komisyonunca belirlenen değer artış payı, idarece plan değişikliği talebinde bulunanlara 5 gün içinde tebliğ ediliyor. Tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde itiraz edilmeyen bedel kesinleşiyor. Süresinde yapılan itirazlar, kıymet takdir komisyonu tarafından 5 gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılıyor ve bu şekilde kesinleşen bedel ilgilisine tebliğ ediliyor.

İmar planı değişikliği teklifinin ilgili idarece onaylanmasından sonra, planlar askıya çıkarılmadan önce, plan değişikliğine konu alan sınırları içerisinde kalan parseller ile ilgili olarak idaresince; “Taşınmaz değer artışına tabidir. Taşınmazın ilk satışında, bağış, mal değişimi ve benzeri sınırlı ayni hak tesisi işleminde, değer artış payının ödenip ödenmediği şerhi koyduran ilgili idaresinden sorulur, değer artış payının ödendiğinin bildirilmesinin akabinde işlem yapılır ve değer artış payı ödenmedikçe satış yapılamaz, yapı ruhsatı verilemez.” şeklinde tapu kütüğüne şerh edilmesi, ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.

3) Ödeme zamanı ve yeri

Değer artış payı, en geç taşınmazın ilk satışında veya inşaat ruhsatının alımı aşamasında taşınmaz maliklerince ödeniyor. Değer artış payının ödenmemesi halinde, imar planı değişikliği yapılan taşınmaz için hiçbir koşulda satış izni verilmiyor, yapı ruhsatı düzenlenemiyor.

Değer artış payı, ödeme tarihinde her takvim yılı için, bir önceki yıla ilişkin yeniden değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanıyor.

4) Değer artış payına konu olmayan alanlar ve işlemler

Aşağıdaki alanlar ve işlemler için değer artış payı alınmıyor:

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki;

  1. a) Riskli alanlar
  2. b) Rezerv yapı alanları
  3. c) İçerisindeki yapıların riskli yapı olarak tespit edildiği parsellerde, riskli yapının mer-i imar planı ve plan notları ile verilmiş emsale esas inşaat alanının bir buçuk katına kadar artan kısmına ilişkin plan değişiklikleri

(2) Kamu yatırımları ile kamu mülkiyetindeki alanlar

(3) Mazbut ve mülhak vakıflara ait alanlar

(4) İmar planlarında yençok: Serbest olarak belirlenmiş yüksekliklerin 3194 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen usullere göre yapılacak imar planı değişiklikleri

(5) Yapı ve nüfus yoğunluğunu artırmamak, düzenleme ortaklık payı olarak ayrılan alanlardan azalmaya neden olmamak kaydı ile ada veya parsel bazında yol düzenlemelerine, cephe hattı düzeltmelerine, imar hattı düzenlemesine konu plan değişiklikleri.

Burada dikkat edilecek nokta, sadece maliklerin talebi üzerine yapılan imar planı değişiklikleri nedeniyle gerçekleşen değer artışları üzerinden değer artış payı ödeneceği, bunun dışında gerçekleşen plan değişikliklerinin yaratacağı değer artışlarından ise pay ödenmeyeceğidir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200915-4.htm

 

Tartışmaya Katıl

Listeleri karşılaştırın

Karşılaştırmak